UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht voortvloeiend uit de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uitvoerig overleg met u èn na uw expliciete toestemming, kan opvragen bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 1. zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 2. er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 3. als uw behandelende therapeut als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht; het zogenaamde beroepsgeheim.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 1. om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
 2. dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 3. voor het gebruik bij eventuele waarneming, in geval van mijn afwezigheid
 4. of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 5. een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Uw gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

 1. op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
 2. uw naam, adres en woonplaats
 3. uw geboortedatum
 4. de datum van de behandeling
 5. een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld behandeling natuurgeneeskunde, of psychosociaal consult of de gewoon kosten van het consult.
Rijswijk, 26-5-2018